CAMPAÑA 2017

AGOSTO 2018

BALMASEDA (14/09/2018)

OYÓN – OION (17/09/2018)

IGORRE (20/09/2018)

VITORIA-GASTEIZ (27/09/2018)

TOLOSA (04/10/2018)

BILBAO (11/10/2018)

IRUN (19/10/2018)

GERNIKA (24/10/2018)

DONOSTI (30/10/2018)